Dansk A
Ny ordning

2018 - Vejledende opgavesæt 2Varighed: 5 timer

Vejledning


Vejledning specielt til dette opgavesæt
Dette opgavesæt indeholder fire opgaver med tilhørende tekster.

Teksterne til de enkelte opgaver
Du finder frem til teksten eller teksterne til de enkelte opgaver ved at klikke på linket.

Du skal besvare én af opgaverne
Brug opgavens titel som overskrift for din besvarelse.

Kildeoplysninger
Oplysninger om kilderne til de enkelte tekster findes i teksternes manchetter på opgavesiderne.

Henvisninger til video- og lydklip
Du kan henvise til dele af video- og lydklip f.eks. ved at angive afspillerens minut- og sekundtal for henholdsvis starten og afslutningen af den del af en tekst, du benytter.Om de to opgavegenrer


Artiklen som genre
De to opgavegenrer, du kan vælge at skrive, ligger indenfor den overordnede skrivegenre: artikel. En artikel er en faktatekst, som ville kunne offentliggøres og læses af en interesseret læser.
Du er afsenderen. Den modtager, du skal have i tankerne, når du skriver, er en medborger, der interesserer sig for kultur og litteratur. Din modtager er bredt orienteret i danske medier, bøger, film og aktuelle debatter samt i den danske litteraturhistorie. Din modtager kender derfor også danskfaglige begreber som eksempelvis fortællesynsvinkel, flashforward og metafor. Det betyder, at du ikke behøver at definere disse begreber, når du bruger dem. En artikel er opbygget med en indledning, en midte og en afslutning. Indledningen er fokuseret, den rummer og åbner for centrale aspekter af emnet og din vinkel. Din artikel skal være skrevet i en sammenhængende form (dvs. ikke i punktform). Den skal have en fokuseret overskrift (til eksamen er det den titel, som hører til opgaven) og kan eventuelt rumme underoverskrifter.
I din artikel bruger du viden og tekster. Du skal præsentere de tekster, du inddrager, for din læser, hvilket vil sige, at du i din tekst skal nævne forfatter, titel og gerne årstal, når du nævner teksten første gang. Det betyder til prøven, at også de tekster, som er til opgaverne, skal præsenteres for din modtager. Du kan ikke forvente, at din læser kender det materiale, opgaven er stillet i til den skriftlige prøve.
Du skal samtidig altid henvise til det materiale, du inddrager i din artikel. Du kan henvise på flere måder, men brug samme måde gennem hele artiklen. Du kan bruge fodnoter, henvise i parentes i din tekst eller som du ellers har lært det. Det vigtigste er, at du er konsekvent gennem hele artiklen og henviser på den samme måde.

Analyserende artikel
Når du skriver en analyserende artikel, skal du undersøge en tekst ved at nærlæse den med henblik på analyse, fortolkning og vurdering. Teksten kan være mundtlig, skriftlig eller multimodal. Din opgave er at formidle din tekstforståelse klart for en læser, der ikke kender teksten, og forklare din læser, hvad der står i teksten, og hvordan teksten – også dét, der gemmer sig mellem linjerne – skal forstås. Det er vigtigt, at du i din analyse både går helt tæt på teksten og citerer centrale passager og hæver dig over dine tekstnedslag vha. relevante analysebegreber. Når du slår ned på noget i teksten, skal du huske at forklare og udlægge det for din læser. Hvis opgaven kræver det, skal du også gennem en perspektivering vise, hvordan teksten kan læses og forstås i en bredere sammenhæng, det kan fx være en litteraturhistorisk, tematisk eller genremæssig sammenhæng.

Kendetegnende for den gode analyserende artikel er det, at den viser blik for tekstens hvad, hvordan og hvorfor og formidler analysen, fortolkningen og vurderingen klart, vinklet og sammenhængende. Tænk på, at din artikel skal føre læseren frem til en samlet forståelse og perspektivering af teksten.
Typiske skrivehandlinger: Forklare, beskrive, dokumentere, udlægge, analysere, fortolke, vurdere, perspektivere.
Delvist beslægtede genrer: Anmeldelser, værklæsninger i tekster om forfatterskaber eller filmgenrer, forfatter- eller værkbiografier, foredrag om litteratur, kunst eller film, podcast/radio/tv om kultur, retoriske analyser af taler, litterære forskningsartikler.

Debatterende artikel
Når du skriver en debatterende artikel, skal du undersøge og diskutere et danskfagligt debatemne eller spørgsmål. Dit mål med artiklen skal være 1) gennem en diskussion at gøre din læser klogere på emnet og de forskellige vinkler og synspunkter, man kan anlægge på det, 2) i en mere debatterende form at argumentere for dine holdninger til emnet og gennem en stærk og velgennemtænkt argumentation at forsøge at overbevise din læser om dine synspunkter.
Til den debatterende artikel knytter der sig altid et tekstmateriale – det kan både være mundtligt, skriftligt og multimodalt. Du skal undervejs i din debatterende artikel inddrage og forholde dig til tekstmaterialet ved at forklare din læser, hvilke synspunkter og argumenter der er centrale. Det er meningen, at du skal inddrage det, der er væsentligt for din egen undersøgelse eventuelt med konkrete citater eller eksempler fra teksten. Du skal samtidig inddrage andre synspunkter og eksempler, som kan understøtte din argumentation, og derved overbevise din læser. De andre synspunkter kan være fra en anden tekst, men det kan også være synspunkter, som du selv formulerer. Dine eksempler kan du hente fra aktuelle sager, egne oplevelser med relevans for emnet, eller noget du har læst eller set i undervisningen, i avisen, på nettet, i fjernsynet el.lign.

Kendetegnende for den gode debatterende artikel er, at den undersøger det danskfaglige emne, formulerer præcise synspunkter ved hjælp af relevante eksempler og belæg og formår at overbevise sin læser.
Typiske skrivehandlinger: Argumentere, eksemplificere, redegøre, karakterisere, diskutere.
Delvist beslægtede genrer: Aviskronikker, debatindlæg, klummer, diskussioner på sociale medier, tv/radio-debatter, politiske taler, avisledere, blogindlæg.Indholdsfortegnelse


Opgaver og tekster
Du skal besvare én af opgaverne 1 – 4. Brug opgavens titel som overskrift for din besvarelse.
Analyserende artikler

1. Fremstillinger af parforhold
1. Klaus Rifbjerg: Joker

2. Den politiske tale
2a. Johanne Schmidt-Nielsen: 1. maj-tale 2016
2b. Johanne Schmidt-Nielsen: 1. maj-tale 2016  ()

3. Reklamer der påvirker forskelligt
3a. Arla-øko: Fra en gård nær dig ()
3b. Arla: Arla-reklame med Mikkel R. Karlsen ()
3c. Arla: Der er mange sandheder derude ()Debatterende artikel

4. Nødvendigheden af digital dannelse
4a. Henrik Dannemand: Uden digital dannelse bliver vi generelt dummere
4b. Eva Fog: Vi har svigtet med digitale opdragelse
4c. DR P1: Nogle gange skal du bare lytte ()Ortografi og tegnsætning følger originalerne. Trykfejl er dog rettetOpgave 1


Titel: Fremstillinger af parforhold


Opgaveformulering
Skriv en analyserende artikel, hvor du undersøger fremstillinger af parforhold.
I din artikel skal du analysere og fortolke romanuddraget fra Joker (tekst 1) af Klaus Rifbjerg.

I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på:
- at analysere og fortolke relationen mellem personerne i uddraget af Joker (tekst 1) med fokus på Jeremias’ tanker og samtalen mellem ham og Kirsten
- at perspektivere din analyse og fortolkning til eksempler på andre fremstillinger af parforhold i fx litteratur, film og artikler
- at formidle din tekstforståelse klart for din læser med en fokuseret indledning og en nuanceret afslutning

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider à 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)


Tekst til opgave 1


Til opgaven hører en tekst.Opgave 2


Titel: Den politiske tale


Opgaveformulering
Skriv en analyserende artikel, hvor du undersøger den politiske tale som genre.
I din artikel skal du analysere og fortolke Johanne Schmidt-Nielsens 1. maj-tale fra 2016 (tekst 2a) og (tekst 2b ).

I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på:
- at analysere og fortolke kommunikationssituation og argumentation i Johanne Schmidt-Nielsens 1. maj-tale (tekst 2a), herunder sproglige og retoriske virkemidler. Undersøg desuden, hvordan Johanne Schmidt-Nielsens fremtoning understøtter hendes kommunikation (tekst 2b )
- at vurdere, hvordan argumenter og virkemidler fungerer i forhold til genre og kommunikationssituation
- at perspektivere din analyse og fortolkning til en eller flere andre taler
- at formidle din tekstforståelse klart for din læser med en fokuseret indledning og en nuanceret afslutning

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider à 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)


Tekst til opgave 2


Til opgaven hører to tekster (tekst 2a og 2b).


2b. Johanne Schmidt-Nielsens 1. maj-tale fra 20161. maj-tale
Opgave 3


Titel: Reklamefilm der påvirker forskelligt


Opgaveformulering
Skriv en analyserende artikel, hvor du undersøger reklamefilms forskellige måder at påvirke modtageren på.

I din artikel skal du lave en sammenlignende analyse og fortolkning af to reklamefilm fra Arla, Fra en gård nær dig (tekst 3a ), Arla-reklame med Mikkel R. Karlsen (tekst 3b ) og perspektivere til Der er mange sandheder derude (tekst 3c ).

I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på:
- at analysere og fortolke, hvordan de to forskellige fortællinger i reklamefilmene Fra en gård nær dig (tekst 3a ), Arla-reklame med Mikkel R. Karlsen (tekst 3b ) formidles ved hjælp af sproglige og filmiske virkemidler
- at perspektivere din analyse og fortolkning til Der er mange sandheder derude (tekst 3c )
- at vurdere – på baggrund af konkrete eksempler – i hvor høj grad de tre reklamefilm hver især kommer igennem med deres budskab
- at formidle din tekstforståelse klart for din læser med en fokuseret indledning og en nuanceret afslutning

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider à 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)


Til opgaven hører tre tekster (tekst 3a, 3b og 3c).


3a. Arla-Øko: Fra en gård nær dig


Reklamefilmen Fra en gård nær dig er offentliggjort den 9. apr. 2017

Fra en gård nær dig3b. Arla: Arla-reklame med Mikkel R. Karlsen


Arla-reklame med Mikkel R. Karlsen er offentliggjort den 30. jan. 2018

Arla-reklame med Mikkel R. Karlsen3c. Arla: Der er mange sandheder derude


Arla-reklamen Der er mange sandheder derude er offentliggjort den 18. apr. 2018

Der er mange sandheder derude


Opgave 4


Titel: Nødvendigheden af digital dannelse


Opgaveformulering
Skriv en debatterende artikel, hvor du med udgangspunkt i konkrete eksempler undersøger og diskuterer nødvendigheden af digital dannelse og forsøger at overbevise din læser om dine synspunkter. I din artikel skal du inddrage Uden digital dannelse bliver vi generelt dummere (tekst 4a), Vi har svigtet med den digitale opdragelse (tekst 4b) og Nogle gange skal du bare lytte (tekst 4c ).

I din undersøgelse skal du særligt fokusere på:
- at diskutere nødvendigheden af digital dannelse, idet du inddrager hovedsynspunkter og argumenter fra Uden digital dannelse bliver vi generelt dummere (tekst 4a) og Vi har svigtet med den digitale opdragelse (tekst 4b)
- at underbygge dine egne argumenter med konkrete eksempler og herunder inddrage Nogle gange skal du bare lytte (tekst 4c )
- at præsentere emnet gennem en fokuseret indledning og diskussion og forsøge at overbevise din læser gennem en stærk og velgennemtænkt argumentation med en afslutning, der markerer dit synspunkt

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider à 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)


Tekster til opgave 4


Til opgaven hører tre tekster (tekst 4a, 4b og 4c).


4c. DR P1: Nogle gange skal du bare lytte.


Nogle gange skal du bare lytte er slået op på DR P1’s Facebook-side d. 11. september 2018

Nogle gange skal du bare lytte
Oplysninger til brug for Copydan


Bringes i henhold til aftale mellem Undervisningsministeriet og Copydan.

Materiale til opgave 1
Klaus Rifbjerg: Joker.
Gyldendal 1979.


Materiale til opgave 2
Johanne Schmidt- Nielsen: 1.maj-tale 2016.
https://www.altinget.dk/artikel/147955-her-er-johanne-schmidt-nielsens-1-maj-tale.

Johanne Schmidt- Nielsen: 1.maj-tale 2016.
https://www.altinget.dk/artikel/se-johanne-schmidt-nielsens-tale-fra-faelledparken.


Materiale til opgave 3
Arla-Øko: Fra en gård nær dig.
https://www.youtube.com/watch?v=K376T-Yj_94.

Arla: Arla-reklame med Mikkel R. Karlsen.
https://www.youtube.com/watch?v=YW_dBvv01Hs.

Arla: Der er mange sandheder derude.
https://www.youtube.com/watch?v=uQBDHHOoF8Y.


Materiale til opgave 4
Henrik Dannemand: Uden digital dannelse bliver vi generelt dummere.
Berlingske, 24. juli 2015.

Eva Fog: Vi har svigtet med digitale opdragelse.
Information, 23. januar 2018.

DR P1: Nogle gange skal du bare lytte.
https://www.facebook.com/dr2tv/videos/nogle-gange-skal-du-bare-lytte-p1-morgen-dr-p1/1839724206094217/.