Dansk A
Ny ordning

Torsdag den 4. juni 2020
kl. 09.00-14.00

Vejledning


Vejledning specielt til dette opgavesæt
Dette opgavesæt indeholder fire opgaver med tilhørende tekster.

Teksterne til de enkelte opgaver
Du finder frem til teksten eller teksterne til de enkelte opgaver ved at klikke på linket.

Du skal besvare én af opgaverne
Brug opgavens titel som overskrift for din besvarelse.

Kildeoplysninger
Oplysninger om kilderne til de enkelte tekster findes i teksternes manchetter på opgavesiderne.

Henvisninger til video- og lydklip
Du kan henvise til dele af video- og lydklip f.eks. ved at angive afspillerens minut- og sekundtal for henholdsvis starten og afslutningen af den del af en tekst, du benytter.Om de to opgavegenrer


Artiklen som genre
De to opgavegenrer, du kan vælge at skrive, ligger indenfor den overordnede skrivegenre: artikel. En artikel er en faktatekst, som ville kunne offentliggøres og læses af en interesseret læser.
Du er afsenderen. Den modtager, du skal have i tankerne, når du skriver, er en medborger, der interesserer sig for kultur og litteratur. Din modtager er bredt orienteret i danske medier, bøger, film og aktuelle debatter samt i den danske litteraturhistorie. Din modtager kender derfor også danskfaglige begreber som eksempelvis fortællesynsvinkel, flashforward og metafor. Det betyder, at du ikke behøver at definere disse begreber, når du bruger dem. En artikel er opbygget med en indledning, en midte og en afslutning. Indledningen er fokuseret, den rummer og åbner for centrale aspekter af emnet og din vinkel. Din artikel skal være skrevet i en sammenhængende form (dvs. ikke i punktform). Den skal have en fokuseret overskrift (til eksamen er det den titel, som hører til opgaven) og kan eventuelt rumme underoverskrifter.
I din artikel bruger du viden og tekster. Du skal præsentere de tekster, du inddrager, for din læser, hvilket vil sige, at du i din tekst skal nævne forfatter, titel og gerne årstal, når du nævner teksten første gang. Det betyder til prøven, at også de tekster, som er til opgaverne, skal præsenteres for din modtager. Du kan ikke forvente, at din læser kender det materiale, opgaven er stillet i til den skriftlige prøve.
Du skal samtidig altid henvise til det materiale, du inddrager i din artikel. Du kan henvise på flere måder, men brug samme måde gennem hele artiklen. Du kan bruge fodnoter, henvise i parentes i din tekst eller som du ellers har lært det. Det vigtigste er, at du er konsekvent gennem hele artiklen og henviser på den samme måde.

Analyserende artikel
Når du skriver en analyserende artikel, skal du undersøge en tekst ved at nærlæse den med henblik på analyse, fortolkning og vurdering. Teksten kan være mundtlig, skriftlig eller multimodal. Din opgave er at formidle din tekstforståelse klart for en læser, der ikke kender teksten, og forklare din læser, hvad der står i teksten, og hvordan teksten – også dét, der gemmer sig mellem linjerne – skal forstås. Det er vigtigt, at du i din analyse både går helt tæt på teksten og citerer centrale passager og hæver dig over dine tekstnedslag vha. relevante analysebegreber. Når du slår ned på noget i teksten, skal du huske at forklare og udlægge det for din læser. Hvis opgaven kræver det, skal du også gennem en perspektivering vise, hvordan teksten kan læses og forstås i en bredere sammenhæng, det kan fx være en litteraturhistorisk, tematisk eller genremæssig sammenhæng.

Kendetegnende for den gode analyserende artikel er det, at den viser blik for tekstens hvad, hvordan og hvorfor og formidler analysen, fortolkningen og vurderingen klart, vinklet og sammenhængende. Tænk på, at din artikel skal føre læseren frem til en samlet forståelse og perspektivering af teksten.
Typiske skrivehandlinger: Forklare, beskrive, dokumentere, udlægge, analysere, fortolke, vurdere, perspektivere.
Delvist beslægtede genrer: Anmeldelser, værklæsninger i tekster om forfatterskaber eller filmgenrer, forfatter- eller værkbiografier, foredrag om litteratur, kunst eller film, podcast/radio/tv om kultur, retoriske analyser af taler, litterære forskningsartikler.

Debatterende artikel
Når du skriver en debatterende artikel, skal du undersøge og diskutere et danskfagligt debatemne eller spørgsmål. Dit mål med artiklen skal være 1) gennem en diskussion at gøre din læser klogere på emnet og de forskellige vinkler og synspunkter, man kan anlægge på det, 2) i en mere debatterende form at argumentere for dine holdninger til emnet og gennem en stærk og velgennemtænkt argumentation at forsøge at overbevise din læser om dine synspunkter.
Til den debatterende artikel knytter der sig altid et tekstmateriale – det kan både være mundtligt, skriftligt og multimodalt. Du skal undervejs i din debatterende artikel inddrage og forholde dig til tekstmaterialet ved at forklare din læser, hvilke synspunkter og argumenter der er centrale. Det er meningen, at du skal inddrage det, der er væsentligt for din egen undersøgelse eventuelt med konkrete citater eller eksempler fra teksten. Du skal samtidig inddrage andre synspunkter og eksempler, som kan understøtte din argumentation, og derved overbevise din læser. De andre synspunkter kan være fra en anden tekst, men det kan også være synspunkter, som du selv formulerer. Dine eksempler kan du hente fra aktuelle sager, egne oplevelser med relevans for emnet, eller noget du har læst eller set i undervisningen, i avisen, på nettet, i fjernsynet el.lign.

Kendetegnende for den gode debatterende artikel er, at den undersøger det danskfaglige emne, formulerer præcise synspunkter ved hjælp af relevante eksempler og belæg og formår at overbevise sin læser.
Typiske skrivehandlinger: Argumentere, eksemplificere, redegøre, karakterisere, diskutere.
Delvist beslægtede genrer: Aviskronikker, debatindlæg, klummer, diskussioner på sociale medier, tv/radio-debatter, politiske taler, avisledere, blogindlæg.Indholdsfortegnelse


Opgaver og tekster.
Du skal besvare én af opgaverne 1 – 4. Brug opgavens titel som overskrift for din besvarelse.
Analyserende artikler

1. Livskriser
1. Nanna Goul: Voilà!

2. Sociale mediers indflydelse på relationer mellem mennesker
2a. Tine Høeg: Jeg vælger Valencia
2b. DR TV: Mormor på mandejagt ()

3. Menneskets forhold til naturen
3a. DR TV: Alene i vildmarken ()
3b. Adam Oehlenschläger: Morgen-VandringDebatterende artikel

4. Digitale teknologier og undervisning
4a. Lone Nørgaard: Digital dannelse er en anomali
4b. TV2: Debat om sociale medier i skolerne ()Ortografi og tegnsætning følger originalerne. Trykfejl er dog rettet.Opgave 1


Titel: Livskriser


Opgaveformulering
Skriv en analyserende artikel, hvor du undersøger, hvordan livskriser kan skildres.
I din artikel skal du analysere og fortolke novellen Voilà! (tekst 1).

I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på:
- at analysere og fortolke Voilà! (tekst 1), idet du bl.a. karakteriserer jeg-fortælleren, og hvordan hendes psykiske tilstand viser sig i måden, hun udtrykker sig på
- at give en perspektivering til det overordnede emne for artiklen, idet du inddrager andre eksempler på livskriser i fx litteratur, film eller artikler
- at formidle din tekstforståelse klart for din læser med en fokuseret indledning og en nuanceret afslutning

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider à 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)


Tekst til opgave 1


Til opgaven hører én tekst (tekst 1)Opgave 2


Titel: Sociale mediers indflydelse på relationer mellem mennesker


Opgaveformulering
Skriv en analyserende artikel, hvor du undersøger sociale mediers indflydelse på relationer mellem mennesker.
I din artikel skal du lave en analyse og fortolkning af Jeg vælger Valencia (tekst 2a) og på baggrund heraf perspektivere til Mormor på mandejagt (tekst 2b )

I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på:
- at karakterisere hovedpersonen i Jeg vælger Valencia (tekst 2a), herunder hvordan hun fremstiller sig selv og sine forældre
- at analysere og fortolke novellens komposition, idet du overvejer, hvordan den fragmenterede form understøtter novellens tematik
- at inddrage Mormor på mandejagt (tekst 2b ) i en perspektivering til det overordnede emne for artiklen
- at formidle din tekstforståelse klart for din læser med en fokuseret indledning og en nuanceret afslutning

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider à 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)


Tekster til opgave 2


Til opgaven hører to tekster (tekst 2a og 2b).


2b. DR TV: Mormor på mandejagt

Trailer (00:00-00:56) til tv-udsendelsen Mormor på mandejagt (2019). Programserien består af fire afsnit. Første afsnit blev sendt første gang 28. august 2019 på DR TV.

Mormor på mandejagt
Opgave 3


Titel: Menneskets forhold til naturen


Opgaveformulering
Skriv en analyserende artikel, hvor du undersøger menneskets forhold til naturen. I din artikel skal du lave en sammenlignende analyse og fortolkning af Alene i vildmarken (tekst 3a ) og Morgen-Vandring (tekst 3b).

I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på:
- at analysere og fortolke Alene i vildmarken (tekst 3a ) med fokus på hvordan personer og natur iscenesættes vha. filmiske virkemidler
- at analysere og fortolke Morgen–Vandring (tekst 3b), herunder digterjegets forhold til naturen. Du skal bl.a. fokusere på ordvalg og billedsprog
- at sammenligne hvordan de to tekster viser menneskets forhold til naturen
- at formidle din tekstforståelse klart for din læser med en fokuseret indledning og en nuanceret afslutning

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider à 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)


Tekster til opgave 3


Til opgaven hører to tekster (tekst 3a og 3b).


3a. DR TV: Alene i vildmarken

Uddrag fra tv-udsendelsen Alene i vildmarken III (2018). Programserien består af otte afsnit. Dette uddrag er fra starten af første afsnit (00:00-02:37) sendt første gang 24. januar 2019 på DR TV.

I programserien følger man otte danskere, som har meldt sig til et overlevelseseksperiment. De bliver sendt ud til hvert sit sted i vildmarken i Norge og skal filme deres egen kamp for at overleve i total isolation og med kun få hjælpemidler til rådighed. Deltagerne må kæmpe imod både sult og kulde i den barske natur, men udfordringen er også en indre kamp. Den sidste, som giver op, har vundet.

Alene i vildmarken
Opgave 4


Titel: Digitale teknologier og undervisning


Opgaveformulering
Skriv en debatterende artikel, hvor du med udgangspunkt i konkrete eksempler undersøger og diskuterer, om digitale teknologier påvirker os, idet du forsøger at overbevise din læser om dine synspunkter.  

I din artikel skal du inddrage Digital dannelse er en anomali (tekst 4a) og Debat om sociale medier i skolerne (tekst 4b ).

I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på:
- at diskutere hvordan digitale teknologier påvirker undervisning, herunder læring og koncentration. Inddrag hovedsynspunkter og argumenter fra Digital dannelse er en anomali (tekst 4a)
- at underbygge din egen argumentation med konkrete eksempler fra din hverdag. Inddrag desuden Debat om sociale medier i skolerne (tekst 4b )
- at præsentere emnet gennem en fokuseret indledning og diskussion, og forsøge at overbevise din læser gennem en stærk og velgennemtænkt argumentation med en afslutning, der markerer dit synspunkt

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider à 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)


Tekster til opgave 4


Til opgaven hører to tekster (tekst 4a og 4b).


4b. TV2 Østjylland: Debat om sociale medier i skolerne

Indslaget er bragt på TV2 Østjylland 8. december 2015.
Debat om sociale medier i skolerne
Oplysninger til brug for Copydan


Bringes i henhold til aftale mellem Undervisningsministeriet og Copydan.

Opgave 1
Nanna Goul: Voilà!.
Erle Perle, Rosinante, 2017.


Opgave 2
Tine Høeg: Jeg vælger Valencia.
Ronnie Andersen m.fl.: Jeg vælger uden filter – digte og korttekster af nyere danske forfattere.
Høst & Søn, 2015.

DR TV: Mormor på mandejagt.
DR TV, 2019.


Opgave 3
DR TV: Alene i vildmarken III.
DR TV, sendt første gang 24. januar 2019.

Adam Oehlenschläger: Morgen-Vandring.
Poetiske Skrifter, 1805.
Kalliope.org.


Opgave 4
Lone Nørgaard: Digital dannelse er en anomali.
Jyllands-Posten, 10. januar, 2019.

TV2 Østjylland: Debat om sociale medier i skolerne.
TV2 Østjylland, sendt første gang 8. december 2015.